Poszerz swoją wiedzę o podatkach

Podstawowe informacje o podatku

Każdy z nas wie, czym jest podatek, ale nie każdy potrafi określić jego cechy charakterystyczne. Podobnie każdy teoretycznie zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest jego rola, ale nie każdy umie powiedzieć, jaki konkretny wpływ na gospodarkę dany podatek ma.

podatkiChciałbym w telegraficznym skrócie objaśnić pojęcie podatku i opisać jego funkcje. Otóż podatek jest rodzajem świadczenia, z reguły pieniężnego, które podatnik, czyli osoba, na której ciąży obowiązek podatkowy, ma obowiązek spełnić na rzecz Skarbu Państwa bądź właściwej jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Jest to świadczenie przymusowe, tzn. nie można w zasadzie uniknąć obowiązku płacenia podatku, bezzwrotne, nieodpłatne, tzn. państwo czy gmina nie daje żadnego bezpośredniego ekwiwalentu ( co najwyżej można mówić o tzw. odpłatności ogólnej, tzn. usługach świadczonych społeczeństwu i opłacanych z podatków ), ogólne, tzn. obowiązek podatkowy dotyczy określonych grup osób czy podmiotów, które znajdują się w określonej przez prawo sytuacji. W następnych artykułach dokończę powyższy temat i przejdę do bardziej szczegółowych informacji.

Obliczanie podatku dochodowego

Podatek dochodowy odgrywa istotne znaczenie dla każdej jednostki gospodarczej. Do podstawy naliczenia podatku dochodowego zaliczamy dochód po odliczeniu od niego określonych kosztów, jak i wydatków. Zaliczamy do nich koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zysk brutto, przychody, które nie są podatkowe, podstawa opodatkowania.

podatek dochodowyTo przepisy przedstawiają nam tryb płatności podatku dochodowego, jak i obowiązek składania deklaracji, zeznań o wysokości osiągniętego przychodu. Sami podatnicy mają obowiązek wpłacać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy, po całkowitym zbadaniu sprawozdania finansowego. Na nim staramy się przedstawiać wszelkie przychody, które uzyskaliśmy z prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Są one możliwe do zwiększenia, jeśli staramy się korzystać z odpowiednich inwestycji finansowych. Do nich zaliczają się pewne inwestycje marketingowe, które mają na celu wykorzystanie reklam internetowych. Za ich pomocą przecież działamy na rynku online i wyrabiamy nową markę.

Podatek od nieruchomości

Podatek stanowi obowiązkowe świadczenie pieniężne. Wśród wielu jego rodzajów wyróżniamy podatek od nieruchomości. W Polsce należy on do grupy lokalnej, a jego egzekwowaniem zajmują się samorządy gminne.

podatkiObejmuje on zarówno grunty jak i budynki, budowle i ich części. Istnieje również szereg gruntów zwolnionych z opodatkowania, których spis znaleźć można w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Płatnikiem świadczenia są osoby fizyczne i prawne, a więc wszyscy właściciele nieruchomości. Stawki podatkowe ustalane są drogą uchwały, a ich wysokość zależy od decyzji Rady gminy. Istnieją oczywiście limity wysokości opłat, które nie mogą być przekroczone. Podatek ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym dokonano zakupu. Nieruchomości, a dokładniej instytucje zwolnione z płacenia świadczeń to między innymi uczelnie, szkoły i jednostki rozwojowe. Niewywiązanie się ze zobowiązania skutkuje naliczeniem odsetek, sankcjami podatkowymi a nawet grzywną. Warto więc zaznajomić się z tą tematyką przed dokonaniem zakupu.

Podatek związany z likwidacją lokat jednodniowych

Z początkiem kwietnia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy znosząca lukę podatkową. Do tej pory dzięki tej luce banki mogły proponować klientom lokaty jednodniowe, które ze względu na swoją konstrukcję nie były opodatkowane.

podatkiSpowodowane to było do tej pory zaokrąglaniem w trzech etapach. Po pierwsze zysk był zaokrąglany do pełnych złotówek. Jeśli wynosił mniej niż 2,50zł to zaokrąglany był do 2zł, jeśli więcej - to odpowiednio w górę. W drugim etapie obliczany było 19% podatek od odsetek. Dopiero w trzecim etapie podatek ten był ponownie zaokrąglany do pełnych złotych. Jeśli więc zysk wyniósł mniej niż 2,50zł to podatek był zaokrąglony do zera złotych. Jeśli więcej - był zaokrąglony w górę. Obecnie od pierwszego kwietnia zaokrąglenie jest zawsze z dokładnością do jednego grosza, nie ma więc już możliwości uniknięcia 19% podatku od zysków kapitałowych. Jednak prawdopodobnie w najbliższych miesiącach banki znajdą kolejne rozwiązanie pozwalające unikać podatku Belki - prawdopodobnie będzie to jakiś produkt powiązany z ubezpieczeniami, dzięki czemu będzie mógł być zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.